20.10.2019
EN
Gdańsk 2018
 1. Organizatorem Zlotu ZHP Gdańsk 2018, zwanego dalej Zlotem, jest Związek Harcerstwa Polskiego – Główna Kwatera ZHP, z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Konopnickiej 6 (kod pocztowy: 00-491 Warszawa) w imieniu i na rzecz której działa Komenda Zlotu powołana Rozkazem Naczelnika ZHP oraz działająca na podstawie stosownych pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Naczelnika i Skarbnika ZHP.
 2. Niniejszy regulamin wydaje się na podstawie pkt. 8.1. Regulaminu Wykonawczego Zlotu ZHP „Gdańsk 2018” (Uchwała Głównej Kwatery ZHP 12/2018 z dnia 25 maja 2018 r.).
 3. Organizatorem form wypoczynku dzieci i młodzieży, odbywających się w związku ze Zlotem są odpowiednie chorągwie Związku Harcerstwa Polskiego.
 4. Ustalenia niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, kadry oraz wszystkich osób przebywających stale lub czasowo na terenie Miasteczka Zlotowego na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku oraz w innych miejscach i obiektach realizacji programu Zlotu.
 5. Uczestnicy mają prawo do pełnego korzystania z oferty programowej Zlotu i uczestnictwa we wszystkich zajęciach odbywających się podczas jego trwania na równych zasadach. Zasady rozdziału miejsc na poszczególnych zajęciach programowych określa Komenda Zlotu.
 6. Zasady szczególnego bezpieczeństwa podczas zajęć programowych podaje do bezwzględnego przestrzegania obsługa punktu programowego. Niezastosowanie się do podanych zasad bezpieczeństwa może spowodować usunięcie uczestnika z zajęć lub ich przerwanie.
 7. Uczestnicy Zlotu mają równe prawo pełnego dostępu do wszystkich urządzeń zlotowych dla nich przeznaczonych na zasadach ogólnych.
 8. Uczestnicy Zlotu mają obowiązek stosowania się do Prawa Harcerskiego. Uczestnicy Zlotu, którzy nie są członkami ZHP stosują się do Prawa Skautowego obowiązującego w ich Organizacji z zachowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren Zlotu broni palnej, białej (w przypadku uczestników dopuszczalne są noże z ostrzem do 10 cm), wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych i innych niebezpiecznych narzędzi. Decyzja w sprawie odmowy lub dopuszczenia danego przedmiotu do wniesienia na teren i do obiektów Zlotu należy do Szefa Zabezpieczenia Zlotu.
 10. Na terenie Zlotu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, zakaz palenia tytoniu (poza miejscami wyznaczonymi) oraz stosowania substancji psychoaktywnych.
 11. Zabrania się blokowania wjazdów oraz dróg ewakuacyjnych.
 12. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania regulaminów ustanowionych przez Komendę Zlotu.
 13. Uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się decyzjom i poleceniom Komend Gniazd oraz Komendy Zlotu, podporządkowania się poleceniom i postanowieniom Służb Zlotu, wykonywania poleceń Drużynowych Drużyn Zlotowych.
 14. Wszystkie osoby przebywające na terenie zlotu zobowiązane są do stałego noszenia chusty zlotowej oraz noszenia w widocznym miejscu identyfikatorów i okazywania ich na wezwanie Harcerskiej Służby Zabezpieczenia oraz uprawnionym członkom kadry Zlotu.
 15. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania czystości i porządku na terenie swoich Gniazd oraz całego Zlotu, także do przestrzegania higieny osobistej.
 16. Uczestnikom zabrania się w czasie zlotu przechowywania żywności poza miejscami do tego wyznaczonymi. Zawartość pakietów żywnościowych należy zużyć w ciągu 24 godzin.
 17. Wodę pitną można pobierać wyłącznie z oznakowanych ujęć na zlocie.
 18. W przypadku zaobserwowanego zagrożenia bezpieczeństwa, uczestnik Zlotu jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Harcerską Służbę Zabezpieczenia.
 19. Uczestnicy Zlotu podlegają obowiązkowi pełnienia służb wewnętrznych w Gniazdach na zasadach ustalonych przez komendy gniazd zlotowych.
 20. Drużynowi Drużyn Zlotowych odpowiadają bezpośrednio za stosowanie się swoich podwładnych do postanowień regulaminowych oraz ich zachowanie podczas Zlotu. Drużynowi i Zastępowi Zlotowi odpowiadają za zdrowie i życie swoich podopiecznych na ogólnie przyjętych zasadach.
 21. Wszelkie urazy i zachorowania należy zgłaszać do personelu medycznego właściwego gniazda lub członków Służby Medycznej Zlotu pełniących w danej chwili swój dyżur.
 22. Uczestnicy nie mogą samowolnie i bez zgody przełożonych opuszczać terenu Zlotu.
 23. Wszelkie wyjścia poza teren Zlotu odbywają się w sposób zorganizowany pod opieką pełnoletnich Zastępowych i drużynowych Zlotowych. Wyjścia poza teren zlotu drużyn i zastępów powinny być zgłaszane do oboźnego gniazda, po uprzednim spełnieniu wymogów Komendy Zlotu.
 24. Zakazuje się palenia ognisk i używania otwartego ognia poza miejscami wyznaczonymi. Zasady korzystanie z miejsc ogniskowych określa odrębny regulamin.
 25. Cisza nocna na terenie zlotu obowiązuje od godziny 23:30 do 6:00. W czasie ciszy nocnej uczestnicy zobowiązani są do przebywania na terenie zlotu, poza uczestnikami biorącymi udział w zajęciach nocnych. W czasie obowiązywania ciszy nocnej należy umożliwić spoczynek uczestnikom i kadrze zlotu.
 26. W godzinach 6:00-23:00 na terenie zlotu obowiązuje zakaz ruchu samochodów (za wyjątkiem samochodów funkcyjnych służb zlotowych i autobusów). Wytyczne dotyczące ruchu pojazdów określa odrębny regulamin.
 27. Strojem obowiązującym uczestników jest mundur harcerski w trakcie wydarzeń oficjalnych oraz koszulka harcerska i chusta zlotowa w trakcie realizacji programu zlotu. Chusta zlotowa przeznaczona jest do noszenia na mundurze i ubiorze polowym.
 28. Podczas Ceremonii Otwarcia, wieczornych koncertów oraz Ceremonii Zamknięcia w miejscu tych wydarzeń obowiązują przepisy dotyczące imprez masowych i regulamin imprezy masowej.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione bez opieki na terenie Zlotu.
 30. W przypadku rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu komenda gniazda lub Komenda Zlotu może podjąć decyzję o dyscyplinarnym wydaleniu uczestnika/ kadry/ gościa ze zlotu. Dotyczy to zwłaszcza osób będących pod wpływem alkoholu lub używek, próbujących wnieść na teren zlotu niedozwolone substancje (alkohol, tytoń, używki) lub stwarzających zagrożenie dla porządku publicznego.
 31. Komenda Zlotu dokonuje ostatecznej interpretacji Regulaminu. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby może dokonać niezbędnych zmian w jego postanowieniach.
 32. W sytuacjach nie ujętych w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa oraz regulaminy wewnętrzne ZHP.
 33. Komendy gniazd zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem uczestników zlotu po ich przybyciu na teren Zlotu.