20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Jej podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Podmiotem dominującym w Grupie jest Energa SA z siedzibą w Gdańsku. Jej akcje są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od grudnia 2013 roku. Wchodzą w skład indeksu największych polskich spółek giełdowych (WIG 20) oraz w skład  indeksów spółek odpowiedzialnych społecznie: RESPECT Index i FTSE4 Good Emerging.

Grupa ENERGA charakteryzuje się największym udziałem energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej spośród głównych grup energetycznych działających na polskim rynku. Energia zielona powstaje w 46 elektrowniach wodnych, pięciu farmach wiatrowych, w instalacjach spalających biomasę oraz w dwóch elektrowniach fotowoltaicznych.

Działalność Grupy obejmuje również wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem. Wytworzone przez Grupę ciepło zaspokaja zapotrzebowanie miast, w pobliżu których znajdują się jej elektrociepłownie.

W swoich działaniach ENERGA rozwija się się dostarczając najlepsze rozwiązania swoim klientom. W zrównoważony sposób realizuje cele akcjonariuszy, klientów, pracowników i otoczenia, w oparciu o niezawodną i nowoczesną infrastrukturę oraz dopasowaną do potrzeb ofertę i obsługę, przy poszanowaniu środowiska i zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Grupa kieruje się wartościami: Odpowiedzialnego rozwoju, wiarygodności i bezpieczeństwa, odwagi i innowacyjności oraz trwałością relacji. Zaangażowana jest w wiele działań CSR (Corporate Social Responsibility): ENERGA sport, Świeć Się z ENERGĄ, Planeta Energii. Organicza wpływ na środowisko naturalne, rozwija działalność dystrybucyjną, troszczy się o pracowników i ich bezpieczeństwo, jet odpowiedzialna wobec lokalnych społeczności, w których działa, odpowiedzialnie kształtuje relacje z klientami.