20.10.2019
EN
Gdańsk 2018

Fundacja Gdańska powstała w 1998 roku. Założycielami Fundacji były władze miasta Gdańska i środowiska gospodarcze, budżet stanowiły wpłaty na cele statutowe. Początkowo Fundacja miała tylko wspierać finansowo ważne wydarzenia kulturalne tj. np. “Koncert Pojednania”, we wrześniu 1999 roku w kościele św. Jana z udziałem The Israel Philharmonic Orchestra i Chóru Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncert stanowił część obchodów 60 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Aktualnie Fundacja Gdańska jest już pełnoprawną firmą, organizującą różnorakie wydarzenia, mające na celu promowanie Gdańska w Polsce i świecie, a także kreowanie nowego wizerunku miasta.

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej, edukacji i kultury fizycznej, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej, oświatowej i sportowej na rzecz rozwoju demokracji lokalnej oraz zbliżenia społeczności lokalnych państw Europy, w szczególności regionu Morza Bałtyckiego i miast hanzeatyckich. Celem Fundacji jest również działanie na rzecz koordynacji działań lokalnych organizacji pozarządowych, wspieranie inicjatyw mających na celu zwiększenie atrakcyjności Gdańska jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego i społecznego, podejmowanie działań mających na celu ożywienie historycznego centrum Gdańska, wspieranie polityki morskiej Gdańska, prowadzenie działań mających na celu ochronę, gromadzenie i udostępnianie wartości społecznych, kulturalnych i przyrodniczych związanych z Gdańskiem.

Fundacja Gdańska, jako organizacja pozarządowa ustanowiona przez Miasto Gdańsk pragnie kontynuować realizację zadań powierzonych przez Prezydenta Miasta Gdańska z zakresu historii i edukacji lokalnej, a wręcz doprowadzić do rozwoju projektów z zakresu budowania Tożsamości Lokalnej Gdańszczan, tworzących zintegrowaną politykę w tej dziedzinie. A także podejmie się także skoordynowania prac, związanych z budowaniem Programu Operacyjnego „Polityka Kultury, Edukacji i Gospodarki Morskiej w Mieście Gdańsku” poprzez zbudowanie wielopodmiotowego partnerstwa.